Tính giá xuất kho

Mục đích

Khi xuất kho hệ thống sẽ chưa cập nhật giá trị xuất kho của vật tư hàng hoá, kế toán cần thao tác tính giá xuất kho để hệ thống cập nhật và tính lại giá trị xuất kho chính xác (áp dụng với phương pháp xuất kho bình quân cuối kỳ trong trường hợp doanh nghiệp chưa bật tự động tính giá xuất kho)

Thao tác trên hệ thống

Bước 1: Vào phân hệ Kế toán/Kho/ Tính giá xuất kho.

Bước 2: Lựa chọn vật tư hàng hoá cần tính lại giá xuất kho:

  • Tất cả vật tư: Hệ thống sẽ thực hiện tính lại trên tất cả vật tư đã xuất kho
  • Chọn vật tư hàng hoá: Lựa chọn lại vật tư hàng hoá cần tính giá xuất kho

Bước 3: Lựa chọn tham số thời gian cần tính giá xuất kho và kỳ tính giá.

Bước 4: Lựa chọn hình thức tính

  • Tính giá theo kho: giá của từng vật tư sẽ được tính bình quân trên từng kho
  • Tính giá không theo kho: giá của từng vật tư sẽ được tính bình quân trên tất cả các kho.

Bước 5: Nhấn “Thực hiện” , hệ thống sẽ thực hiện tính giá và thông báo thành công.

 

Cập nhật vào Tháng Mười Một 23, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?