Khai báo cơ cấu tổ chức

I. Nội dung

Cho phép thiết lập cơ cấu phòng ban, bộ phận trong đơn vị, phục vụ cho công tác thống kê và quản lý nhân viên; công tác hạch toán kế toán; hay công tác quản trị bán hàng trên CRM.

II. Trường hợp nghiệp vụ

1.Khai báo Cơ cấu tổ chức cho đơn vị không có chi nhánh

1.1. Với đơn vị không có chi nhánh, cơ cấu tổ chức của đơn vị được phân ra làm 2 cấp như sau:

Cấp thứ nhất: Tập đoàn/Tổng công ty: Cấp tổ chức này sẽ được chương trình tự động sinh ra ngay sau khi khởi tạo thành công hệ thống Cloudify. Với cơ cấu tổ chức này, chương trình không cho phép Xóa hoặc Ngừng theo dõi mà chỉ có thể thực hiện chức năng Sửa để thay đổi lại một số thông tin.

Cấp thứ hai: Văn phòng/Trung tâm/Phòng ban/Nhóm/Tổ/Đội/Phân xưởng: Cấp tổ chức này thuộc cấp tổ chức thứ nhất.

Lưu ý: Nên khai báo đầy đủ cơ cấu tổ chức của đơn vị đến cấp chi tiết nhất
(cấp thứ hai) để phục vụ cho công tác hạch toán kế toán vì khi khai báo
danh mục, chứng từ…trên Kế toán, chương trình chỉ cho
phép khai báo thông tin Đơn vịĐơn vị sử dụng theo cấp tổ chức chi tiết nhất.

1.2. Việc thêm mới Cơ cấu tổ chức được thực hiện như sau:

Vào Danh mục chọn Cơ cấu tổ chức

Nhấn Thêm mới

Khai báo thông tin cơ cấu tổ chức:

  • Tại mục Thuộc đơn vị: Chọn cơ cấu tổ chức cấp cha

  • Tại mục Cấp tổ chức: Chọn cấp tổ chức cho đơn vị khai báo.

Đơn vị có thể khai báo tài khoản chi phí lương để phục vụ cho mục đích hạch toán kế toán và thống kê báo cáo tại mục Tk chi phí lương

Nhấn Lưu để kết thúc quá trình khai báo hoặc Lưu & Tạo mới để lưu lại và tiếp tục khai báo thêm đơn vị cơ cấu tổ chức khác.

2. Khai báo Cơ cấu tổ chức cho đơn vị có chi nhánh

2.1. Với đơn vị có chi nhánh, cơ cấu tổ chức của đơn vị được phân ra làm 3 cấp như sau:

Cấp thứ nhất: Tập đoàn/Tổng công ty: Cấp tổ chức này sẽ được chương trình tự động sinh ra ngay sau khi khởi tạo hệ thống Cloudify thành công. Với cơ cấu tổ chức này, chương trình không cho phép Xóa hoặc Ngừng theo dõi mà chỉ có thể thực hiện chức năng Sửa để thay đổi lại một số thông tin.

Cấp thứ hai: Công ty con/Chi nhánh/Văn phòng đại diện: Cấp tổ chức này thuộc cấp tổ chức thứ nhất và chương trình chỉ cho phép khai báo với số lượng tối đa bằng số lượng chi nhánh đã mua.

Cấp thứ ba: Văn phòng/Trung tâm/Phòng ban/Nhóm/Tổ/Đội/Phân xưởng: Cấp tổ chức này có thể thuộc cấp tổ chức thứ nhất hoặc thứ hai.

Lưu ý: Nên khai báo đầy đủ cơ cấu tổ chức của đơn vị đến cấp chi tiết nhất
(cấp thứ hai) để phục vụ cho công tác hạch toán kế toán vì khi khai báo
danh mục, chứng từ…trên Kế toán, chương trình chỉ cho
phép khai báo thông tin Đơn vịĐơn vị sử dụng theo cấp tổ chức chi tiết nhất.

2.2. Việc thêm mới cơ cấu tổ chức được thực hiện tương tự như thao tác mục 1.2

Khai báo thông tin cơ cấu tổ chức:

Tại mục Thuộc đơn vị: Chọn cơ cấu tổ chức cấp cha
Tại mục Cấp tổ chức: Chọn cấp tổ chức cho đơn vị khai báo.

Lựa chọn hình thức hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc theo đúng cơ cấu tổ chức.

Cập nhật vào Tháng Chín 29, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan