Khai báo thông tin vai trò quyền hạn

1. Mục đích

Thiết lập vai trò quyền hạn theo chức năng phân quyền chi tiết của từng vị trí của doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thao tác

  • Bước 1: Vào phân hệ Hệ thống/ Vai trò và quyền hạn nhấn chọn Tạo mới hệ thống.
  • Bước 2: Điền thông tin Mã(*), Tên vai trò(*), Mô tả (Mô tả công việc).
  • Bước 3: Nhấn chọn Phân quyền , bảng Thiết lập quyền hạn hiện ra.
  • Bước 4: Lựa chọn chức năng cho vai trò được tạo. Sau đó nhấn đồng ý.
  • Bước 5: Sau khi quay lại màn hình Tạo mới chọn Lưu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Tạo mới vai trò và phân quyền cho một nhân viên quản lý, mã vai trò NVQL, mô tả (Phân tích tình hình; Phân tích tiềm năng; Đánh giá tình hình), thiết lập quyền hạn với chức năng phân tích.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Tạo mới vai trò và quyền hạn” được thực hiện trên hệ thống như sau:

  • Vào phân hệ Hệ thống/ Vai trò và quyền hạn nhấn chọn Tạo mới

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

  • Điền thông tin

Graphical user interface, application Description automatically generated

Graphical user interface, application, Teams Description automatically generated

  • Lựa chọn chức năng cho vai trò được tạo và nhấn Đồng ý

Graphical user interface, application Description automatically generated

  • Chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Graphical user interface, application Description automatically generated

Lưu ý:

Điền đầy đủ và bắt buộc tại Mã(*) và Tên vai trò(*)

Không đặt trùng giữa các Mã(*)

Cập nhật vào Tháng Chín 28, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan