1. Home
  2. Tính năng mới
  3. Trên Web
  4. Hướng dẫn sử dụng Cloudify Tài sản R1
  1. Home
  2. Chức năng phân hệ
  3. Tài sản
  4. Nâng cao - Quản lý bảo trì, bảo dưỡng tài sản
  5. Hướng dẫn sử dụng Cloudify Tài sản R1

Hướng dẫn sử dụng Cloudify Tài sản R1

I. HƯỚNG DẪN THAO TÁC

1.Tạo mới tài sản quản lý

Bước 1: Đăng nhập tài khoản

Bước 2: Chọn phân hệ “TÀI SẢN” tại thanh menu

Bước 3: Chọn “TẠO MỚI”

  • Lưu ý:

+ Tài sản cha: là tài sản độc lập, không đính kèm với tài sản hay chi tiết nào

+ Tài sản con: là tài sản đính kèm với 1 tài sản lớn khác, có thể tách rời để quản lý và sử dụng

Có 3 chi tiết: THÔNG SỐ, LỊCH SỬ BẢO HÀNH, HOẠT ĐỘNG TÀI SẢN. Phần THÔNG SỐ sẽ phải điền đầy đủ thông tin trước; phần Lịch sử và Hoạt động của tài sản có thể điền bên ngoài.

Với tài khoản sử dụng phân hệ Kế toán, sẽ có trường điền thông tin Nguyên giá và khấu hao

2. Bảo hành tài sản

Tại phân hệ BẢO HÀNH TÀI SẢN, nếu đã điền trước thông tin ở QUẢN LÝ TÀI SẢN sẽ hiển thị PHIẾU BẢO HÀNH ở giao diện chính. Nếu chưa điền thông tin, sẽ tạo mới PHIẾU BẢO HÀNH tại đây.

2.1 Đã điền thông tin bảo hành

2.2 Chưa điền thông tin bảo hành

Tạo mới phiếu bảo hành:

Bước 1: Chọn Phân hệ TÀI SẢN rồi ấn chọn BẢO HÀNH

Bước 2: Chọn TẠO MỚI

Chọn mã tài sản cần lập thông tin bảo hành và điền thông tin cần thiết:

Khi bảo hành tài sản, nếu có mất phí thanh toán, ấn vào mục Tạo phiếu chi tiền mặtPhiếu chi chuyển khoản để cập nhập thông tin:

Phiếu chi tiền mặt:

Phiếu chi chuyển khoản:

3.Sửa chữa tài sản

Tại phân hệ SỬA CHỮA TÀI SẢN, nếu đã điền trước thông tin ở QUẢN LÝ TÀI SẢN sẽ hiển thị PHIẾU SỬA CHỮA ở giao diện chính. Nếu chưa điền thông tin, sẽ tạo mới PHIẾU SỬA CHỮA tại đây.

3.1 Đã điền thông tin sửa chữa

C:\Users\user\AppData\Local\Temp\SNAGHTML8594b8e6.PNG

3.2 Chưa điền thông tin sửa chữa

Tạo mới phiếu bảo hành:

Bước 1: Chọn Phân hệ TÀI SẢN rồi ấn chọn SỬA CHỮA

Bước 2: Chọn TẠO MỚI

Cập nhập thông tin sửa chữa đã hoàn thành hoặc chưa hoàn thành:

Đã hoàn thành: Khi tích chọn đã hoàn thành, hệ thống sẽ có thông tin hoàn thành sửa chữa để cập nhập. Thông tin này phải đồng bộ với tình trạng sửa chữa.

Chưa hoàn thành: Nếu không ấn tích hoàn thành, hệ thống sẽ không hiển thị thông tin tương ứng.

4. Phiếu quản lý

Phiếu quản lý dùng để quản lý tài sản đã tạo.

Bước 1: Chọn Phân hệ TÀI SẢN rồi ấn chọn PHIẾU QUẢN LÝ

Bước 2: Chọn TẠO MỚI

5. Bảo dưỡng tài sản

Thời gian bảo dưỡng được tính theo số ngày/ tháng/ năm

Cách tạo thông báo BẢO DƯỠNG TÀI SẢN:

Bước 1: Chọn Phân hệ TÀI SẢN rồi ấn chọn BẢO DƯỠNG TÀI SẢN

Bước 2: Chọn TẠO MỚI

6.Kiểm kê tài sản

Cách tạo thông tin KIỂM KÊ TÀI SẢN

Bước 1: Chọn Phân hệ TÀI SẢN rồi ấn chọn KIỂM KÊ TÀI SẢN

Bước 2: Chọn TẠO MỚI

II. Báo cáo tài sản

1.Báo cáo tình trạng tài sản

2 Báo cáo chi phí sửa chữa, bảo dưỡng

3. Báo cáo thống kê tài sản theo hạn bảo hành

4.Dashboards Tài sản

Cập nhật vào Tháng Mười Một 30, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan