1. Home
 2. Bắt đầu sử dụng
 3. Nhập dữ liệu đầu kỳ
 4. Nhập Công nợ Nhà cung cấp đầu kỳ

Nhập Công nợ Nhà cung cấp đầu kỳ

1. Mục đích

Phục vụ Quản lý công nợ đầu kỳ của các nhà cung cấp cho doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thao tác

Có 2 cách để nhập dữ liệu Công nợ Nhà cung cấp:

Cách 1: Tạo mới thủ công

 • Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập số dư rồi chọn Công nợ nhà cung cấp sau đó chọn Nhập số dư.
 • Bước 2: Chọn Đơn vị tiền tệ sau đó nhập số dư nợ/số dư có theo đúng tên khách hàng cần chọn.
 • Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập công nợ của nhà cung cấp Trần Thị Phát, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư có là 10.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Công nợ nhà cung cấp” bằng cách tạo mới thủ công được thực hiện trên hệ thống như sau:

 • Vào danh mục Kế toán/Nhập số dư, chọn Công nợ nhà cung cấp /Nhập số dư

 • Xác định đơn vị tiền tệ và tên nhà cung cấp cần chọn rồi nhập số dư có

 • Chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Lưu ý: Nhấn nhập chi tiết công nợ để nhập Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng hoặc Chi tiết theo hóa đơn

Cách 2: Nhập khẩu từ Excel

 • Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập khẩu từ Excel.
 • Bước 2: Chọn Tải về mẫu để đối chiếu với file có sẵn nếu có. Trong trường hợp chưa có sẵn file thì có thể tạo mới dựa trên mẫu vừa tải.
 • Bước 3: Bấm Chọn file để tải file lên.
 • Bước 4: Chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập công nợ của nhà cung cấp Trần Thị Phát, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư có là 10.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Công nợ nhà cung cấp” bằng cách nhập khẩu dữ liệu được thực hiện trên hệ thống như sau:

 • Vào danh mục Kế toán/Nhập khẩu từ Excel

 • Tải file mẫu và nhập thông tin theo mẫu

 • Tải file lên sau đó chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình

Lưu ý:

Khi chọn Tải về mẫu, file sẽ được định dạng dưới dạng file nén (ZIP). Vui lòng giải nén và chọn đúng file “Công nợ nhà cung cấp”.

 

Cập nhật vào Tháng Mười 18, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan