Nhập Công nợ Nhân viên đầu kỳ

1. Mục đích:

Quản lý công nợ đầu kỳ của nhân viên trong doanh nghiệp.

2. Hướng dẫn thao tác

Có 2 cách để nhập dữ liệu Công nợ Nhân viên:

Cách 1: Tạo mới thủ công

 • Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập số dư rồi chọn Công nợ nhân viên sau đó chọn Nhập số dư.
 • Bước 2: Chọn Đơn vị tiền tệ sau đó nhập số dư nợ/số dư có theo đúng tên nhân viên cần chọn.
 • Bước 3: Chọn Lưu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập công nợ của nhân viên Nguyễn Thùy Trang, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 2.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Khai báo dữ liệu Công nợ nhân viên” bằng cách tạo mới thủ công được thực hiện trên hệ thống như sau:

 • Vào danh mục Kế toán/Nhập số dư, chọn Công nợ nhân viên/Nhập số dư

 • Xác định đơn vị tiền tệ và tên nhân viên cần chọn rồi nhập số dư nợ

 • Chọn Lưu để hoàn tất quy trình

Cách 2: Nhập khẩu từ Excel

 • Bước 1: Vào phần Kế toán/Nhập số dư ban đầu, bấm chọn Nhập khẩu từ Excel.
 • Bước 2: Chọn Tải về mẫu để đối chiếu với file có sẵn nếu có. Trong trường hợp chưa có sẵn file thì có thể tạo mới dựa trên mẫu vừa tải.
 • Bước 3: Bấm Chọn file để tải file lên.
 • Bước 4: Chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình.

Giả định:

Nhập công nợ của nhân viên Nguyễn Thùy Trang, đơn vị tiền tệ VND với khoản dư nợ là 2.000.000đ.

Thao tác trên hệ thống:

Nghiệp vụ “Nhập dữ liệu Công nợ nhân viên” bằng cách nhập khẩu dữ liệu được thực hiện trên hệ thống như sau:

 • Vào danh mục Kế toán/Nhập khẩu từ Excel

 • Tải file mẫu và nhập thông tin theo mẫu

 • Tải file lên sau đó chọn Nhập khẩu để hoàn tất quy trình

Lưu ý:

Khi chọn Tải về mẫu, file sẽ được định dạng dưới dạng file nén (ZIP). Vui lòng giải nén và chọn đúng file “Công nợ nhân viên”.

 

Cập nhật vào Tháng Chín 8, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan