Tạo đề xuất trên mobile

Mục đích

Lập và theo dõi trạng thái của các đề xuất phát sinh trong kỳ trên mobile.

Thao tác trên hệ thống

  • Tại màn hình chính chọn ứng dụng Nhân sự/ Đề xuất.

  • Màn hình hiển thị danh sách đề xuất ở các trạng thái tương ứng.

Chuyển tab để xem đề xuất tương ứng. Nhấn chọn đề xuất để xem thông tin chi tiết           của đề xuất đó.

  • Tạo mới đề xuất, chọn loại đề xuất tương ứng với mục đích.

  • Điền đầy đủ thông tin trên đề xuất sau đó nhấn Gửi đề xuất. Người có thẩm quyền duyệt sẽ nhận được thông báo đề xuất.

Lưu ý: Sử dụng tiện ích để thu hồi hay xóa đề xuất.

Cập nhật vào Tháng Mười Hai 7, 2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Nội dung liên quan